výhody registrácie

Biblia - Sväté písmo


 

Starý zákon

Nový zákon

   

Pentateuch

Evanjeliá

1. Mojžišova - Genezis Matúš
2. Mojžišova - Exodus Marek
3. Mojžišova - Levitikus Lukáš
4. Mojžišova - Numeri Ján
5. Mojžišova - Deuteronómium  
  Skutky

Dejepisné knihy

 
Jozue (Jozua)

Vyučujúce listy

Sudcov Rimanom
Rút 1. Korinťanom
1. Samuelova 2. Korinťanom
2. Samuelova Galaťanom
1. Kráľov Efezanom
2. Kráľov Filipanom
1. Kroník Kolosanom
2. Kroník 1. Solúnčanom
Ezdráš 2. Solúnčanom
Nehemiáš 1. Timotejovi
Ester 2. Timotejovi
  Títovi

Vyučujúce knihy

Filemonovi
Jób Hebrejom (Židom)
Žalmy Jakub
Príslovia 1. Petrov
Kazateľ 2. Petrov
Pieseň 1. Jánov
  2. Jánov

Prorocké knihy

3. Jánov
Izaiáš Júdov
Jeremiáš  
Náreky (Plač)

Prorocká kniha

Ezechiel Zjavenie
Daniel  
Ozeáš (Hozeáš)  
Joel  
Ámos  
Abdiáš (Obediáš)  
Jonáš  
Micheáš  
Náhum  
Habakuk  
Sofoniáš  
Aggeus (Haggeus)  
Zachariáš  
Malachiáš  
   

Deuterokanonické knihy

 
Tobiáš  
Judita  
Ester Grécky  
Múdrosti  
Sirachovcova  
Baruch  
Daniel  
1. Machabejcov  
2. Machabejcov  
   
V ekumenickom preklade:  
Tobiáš  
Judita  
Ester Grécky  
Múdrosti  
Sirachovcova  
Baruch  
Jeremiášov list  
Azariášova modlitba  
Zuzana  
Bél a drak  
1. Machabejcov  
2. Machabejcov  

 

biblia

 

Táto Biblia online je výborný nástroj na štúdium svätého písma. Sväté písmo je súbor kníh, ktoré boli inšpirované samotným Bohom. Starý zákon bol napísaný pävodne v Hebrejčine, ale našli sa aj Grécke preklady tejto zaujímavej knihy. Biblia obsahuje knihy a listy od čias Pána Ježiša Krista, ktoré zaznamenal nový zákon. Niektoré knihy neboli nájdené v originálnom Hebrejskom jazyku a preto sú zaradené medzi tzv. deuterokánonické knihy. Biblia, alebo Sväté písmo je najpredávanejšou knihou všetkých dôb, takže ste tu na správnom mieste. Nájdete tu aj sekcie, kde je video sväté písmo a audio biblia prípade poučné citáty, alebo Rómska biblia, alebo kalendár udalostí. Citáty z biblie sú vynikajúcim zdrojom poučenia, múdrosti a povzbudenia, nakoľko sväté písmo je inšpirované samotným Bohom.